บทความ

���������������������������������������������������������