ระเบียบเรื่องการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ป้องกันการแอบอ้างเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โดยไม่สุจริต


ผู้แอบอ้างเอาตราสินค้าหรือเครื่องหมายการค้าของผู้ประกอบการผู้เป็นเจ้าของตราหรือเครื่องหมายการค้า
นำสินค้าของผู้แอบอ้างไปขายโดยแอบอ้างว่าสินค้าที่ขายเป็นของผู้ประกอบการเจ้าของตราหรือเครื่องหมายการค้า ลักษณะแบบนี้ กฎหมายเรียกว่า “การลวงขาย”
 
อย่างนี้ผู้ประกอบการเจ้าของตราหรือเครื่องหมายการค้าที่เสียหายสามารถฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนกับผู้แอบอ้างนำสินค้าไปลวงขายได้ ตามพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้าพ.ศ. 2534 มาตรา 46 วรรคสอง
บัญญัติว่า “บทบัญญัติมาตรานี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของ
เจ้าของเครื่องหมายการค้า ที่ไม่ได้จดทะเบียน ในอันที่จะฟ้องคดีบุคคลอื่น ซึ่งเอาสินค้าของตน ไปลวงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น”